KAMERAÖVERVAKNING

Varför använder vi kameraövervakning?

Nordika använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra: brottsliga gärningar inom fastighetsytor där Nordika bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt fastighetens egendom från brott och skadegörelse.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

 • Övervakning och inspelning av video inom fastighetens områden
  Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheterna.
  Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
 • Lagring av specifika inspelningar och händelser
  Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.
  Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.
 • Kategorier av personuppgifter
  Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Nordika säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Nordika anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Nordika och enbart på de villkor som Nordika anger.

 

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Nordikas kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Nordika samt behörig personal i de företag som har till uppgift att hantera bevakning och som förvaltar Nordikas system för kameraövervakning.Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 14 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

 

Om du har fler frågor gällande kameraövervakning kontakta gärna driften i aktuell fastighet.